Xây dựng và quản lý thương hiệu dịch vụ  2062 lượt xem

Việc xây dựng thương hiệu là làm sao khách hàng nhận biết, lưa chọn và trung thành thương hiệu của doanh nghiệp. Trong ngành dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp liên quan không chỉ những yếu tố hữu hình mà còn những yếu tố vô hình. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thương hiệu gồm chất lượng dịch vụ, hình ảnh công ty, đội ngũ nhân viên, các dịch vụ hỗ trợ, văn hóa doanh nghiệp, hoạt động chăm sóc khách hàng, cam kết của lãnh đạo, các quy trình thủ tục, giao tiếp marketing,... Do vậy, mọi cấp trong công ty, các bộ phận, nhân viên dù trực tiếp hay gián tiếp cần hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan thương hiệu nhằm định hướng hoạt động vào phục vụ khách hàng, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

 

Lợi ích sau khóa học

 • Tăng cường nhận biết của khách hàng về thương hiệu.
 • Tăng khá năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Tạo ra hệ thống nhận diện thương hiệu công ty đối với khách hàng..
 • Từng phòng ban hướng hoạt động vào phục vụ khách hàng.
 • Chăm sóc và tăng cường mối quan hệ.với khách hàng.
 • Duy trì lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.
 • Lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng phân công, theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh hoạt động.
 •  Phòng Marketing thuận lợi khi phối hợp hoạt động từ các bộ phận trong quá trình xây dựng và quản lý thương hiệu.

Đối tượng tham gia

  • Lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Những cán bộ, nhân viên chủ chốt trọng các phòng ban;
  • Cán bộ nhân viên  phòng bán hàng, marketing;
  • Cán bộ nhân viên trực tiếp tiếp cận khách hàng...

Thời gian khóa học  (3 ngày)

ĐĂNG KÝ