ĐÀO TẠO

Dựa trên nhu cầu marketing và thương hiệu trong doanh nghiệp, Amabrand cập nhật kiến thức hiện đại, phát triển các chương trình  đào tạo chuyên sâu và ứng dụng cho các cấp quản lý trong doanh nghiệp.

Các chương trình huấn luyện tại doanh nghiệp

 

Chương trình huấn luyện

Thời gian

Loại  huấn luyện

AMA01-Chiến lược thương hiệu và tổ chức thực hiện của các phòng ban

3 ngày

Inhouse

AMA02-Xây dựng và quản lý thương hiệu

3 ngày

Inhouse

AMA03 – Giải pháp quản lý và gia tăng tài sản thương hiệu

2 ngày

Inhouse

AMA04- Kiểm tra và đánh giá thương hiệu

2 ngày

Inhouse

AMA05-Hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing

3 ngày

Inhouse

AMA06 – Nghiên cứu marketing thực hành

3 ngày

Inhouse

 

TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU

Xây dựng thương hiệu phải dựa trên tầm nhìn thương hiệu công ty và thấu hiểu khách hàng để định vị, xây dựng chiến lược, quảng bá, đánh giá và quản lý thương hiệu. Các hoạt động này phải được thực hiện từ xây dựng thương hiệu nội bộ hướng đến khách hàng bên ngoài.

Chúng tôi thực hiện đào tạo kết hợp tư vấn như sau:

 

Các nội dung tư vấn thương hiệu

 

  • Nghiên cứu thương hiệu

 

  • Chiến lược thương hiệu

 

  • Định vị và tái định vị thương hiệu

 

  • Quản lý nhận diện thương hiệu

 

  • Chiến lược danh mục thương hiệu

 

  • Truyền thông thương hiệu

 

  • Quản lý thương hiệu

 

Các ni dung tư vấn khác

 

  • Tái cấu trúc công ty dựa trên thương hiệu

 

  • Chiến lược marketing

THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG

Bên cạnh đào tạo và tư vấn doanh nghiệp, Chúng tôi hỗ trợ phát triển thương hiệu địa phương thông qua đào tạo, hội thảo, tư vấn cho các tỉnh, thành phố, qua đó thu hút các loại khách hàng địa phương; gia tăng các nguồn lực nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng sống cộng đồng dân cư.

  MENU