Giới thiệu


Amabrand được thiết lập nhằm mục tiêu: 

  • Phổ biến kiến thức hiện đại về marketing và thương hiệu;
  • Đào tạo và huấn luyện về marketing và thương hiệu;
  • Tăng cường ứng dụng phát triển thương hiệu  trong cộng đồng doanh nghiệp.

  MENU